Σύνδεση
Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις PEOPLECERT

 

 

Valuer in Real Estate Property - Valuer in Machinery

 

Τα σχήματα πιστοποίησης Valuer In Real Estate Property (Εκτιμητής Ακινήτων)  και Valuer in Machinery, Plant & Equipment (Εκτιμητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων) αποτελούν ελληνικές πιστοποιήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται επίσης μέσω της PEOPLECERT.

 

Ελάχιστα Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

 

.         2 έτη εμπειρία στην Εκτιμητική μετά την απόκτηση πτυχίου

·        10 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια

·        2 εκθέσεις εκτιμήσεων σε φυσική μορφή

·        20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο

 

Διαδικασία

 

·         Γραπτές Εξετάσεις (PEOPLECERT)

·         Επιτήρηση Πιστοποιητικού (σε ετήσια βάση)

 Κατεβάστε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» σε μορφή pdf

Κατεβάστε το «Syllabus» για την πιστοποίηση Valuer In Real Estate Property σε μορφή pdf

Κατεβάστε το «Syllabus» για την πιστοποίηση Valuer in Machinery, Plant & Equipment σε μορφή pdf

 

 

 

 

REV Scheme

 

REV - Expert Valuer In Real Estate Property

 

 

Το σχήμα αναγνώρισης Recognised European Valuers (REV) της TEGoVA σκοπεύει στη διατήρηση, ανάπτυξη και εναρμονισμό των εκτιμητικών προτύπων και του εκτιμητικού επαγγέλματος εν γένει στην Ευρώπη, αποδίδοντας τον τίτλο «Recognised European Valuer» και το διακριτικό REV σε επαγγελματίες εκτιμητές σε κάθε χώρα μέλος. Ο τίτλος «Recognised European Valuer» και το διακριτικό REV αποτελούν έναν αυστηρά ορισμένο δείκτη των προσόντων και της εμπειρίας του εκτιμητή και έχουν στόχο τη διασφάλιση του επαγγελματικού επιπέδου του εκτιμητή προς τον πελάτη.

 

Το σχήμα αναγνώρισης Recognised European Valuer (REV) απευθύνεται σε κάθε άτομο που ασκεί το επάγγελμα του εκτιμητή και ανήκει σε ένα Σύλλογο/Οργανισμό που είναι μέλος της TEGOVA (TEGoVA Member Association, ΤΜΑ) ή σε κάθε εκτιμητή που εργάζεται σε εκτιμητική εταιρία, η οποία ανήκει σε Σύλλογο/Οργανισμό που είναι μέλος της TEGOVA. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στο ΤΜΑ που ανήκει ο εκτιμητής (ή η εταιρία). Αιτήσεις που γίνονται απευθείας στην TEGoVA δεν είναι έγκυρες. Για την Ελλάδα τo ΤΜΑ που έχει το δικαίωμα να χορηγεί στα μέλη του τον τίτλο «Recognised European Valuer» είναι ο Σ.ΕΚ.Ε.

 

Η αναγνώριση δίδεται από το ΤΜΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση αναγνώρισης που έχει συνάψει το ΤΜΑ με την TEGoVA. H αναγνώριση δίδεται στο όνομα της TEGoVA.

 

Η ατομική αναγνώριση απονέμεται από το εγκεκριμένο TMA υπό τη μορφή πιστοποιητικού (certificate) που είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της TEGoVA και τον Πρόεδρο του ΤΜΑ.

 

Η αναγνώριση δίδεται για πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια ο εκτιμητής θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία ανανέωσης της αναγνώρισης. Εάν ο εκτιμητής δεν περάσει με επιτυχία τη διαδικασία ανανέωσης, αυτόματα και άμεσα παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Recognised European Valuer», καθώς και του διακριτικού REV.

 

Στην Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου «Recognised European Valuer» (REV) που χορηγεί στα μέλη του ο Σ.ΕΚ.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης αναγνώρισης που έχουν από την TEGoVA, είναι η ταυτόχρονη απόκτηση της πιστοποίησης της PEOPLECERT «Expert Valuer in Real Estate Property». H εξέταση είναι κοινή και η διαδικασία διέπεται από τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» και το «Syllabus»  του Προγράμματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών της PEOPLECERT, το οποίο έχει εγκριθεί από την TEGoVA.


Tα πιστοποιημένα/αναγνωρισμένα μέλη (REV) του Σ.ΕΚ.Ε. μπορούν να αναζητηθούν και στο μητρώο της TEGoVA: REV Register

 


Το σχήμα πιστοποίησης “Expert Valuer in Real Estate Property” αναπτύχθηκε από μια εξειδικευμένη τεχνική επιτροπή της PEOPLECERT, με τη συμμετοχή μελών του ΣΕΚΕ και Ακαδημαϊκών. Είναι συμβατό με τις διαδικασίες του Διεθνούς Προτύπου ISO / IEC 17024 και πληροί τις απαιτήσεις της TEGoVA.

 

Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη:

α) θεωρία

β) ασκήσεις

 

Μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι συλλέγουν το 75% των σωστών απαντήσεων (αλλά όχι λιγότερο από 50% σε κάθε μέρος της εξέτασης), θεωρούνται ότι έχουν επιτύχει.

 

Στην Ελλάδα τον τίτλο REV εξασφαλίζουν αποκλειστικά τα μέλη του ΣΕΚΕ που είναι Φορέας αναγνωρισμένος από την TEGoVA  για την χορήγηση του τίτλου.

 

Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΕΚΕ:

· ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η TEGoVA

· έχει υπογράψει σχετική Σύμβαση Αναγνώρισης

· καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Συμβάσεως Αναγνώρισης

· ελέγχεται σε περιοδική βάση για την τήρηση των υποχρεώσεών του.

 


Ελάχιστα Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

 

1) 5 χρόνια εμπειρία στην Εκτιμητική μετά την απόκτηση πτυχίου η οποία να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια ή/και 3 χρόνια εμπειρία στην Εκτιμητική για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της εκτιμητικής(*) η οποία να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.

*Aποδεκτοί μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι όσοι έχουν ένα τουλάχιστον μάθημα σε εκτιμητικά πρότυπα και μεθοδολογίες εκτιμήσεων και δύο τουλάχιστον μαθήματα στις υπόλοιπες ενότητες του syllabus Expert Property Valuer.

 

2) 20 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια εκ των οποίων το 50 % σύνθετες εκτιμήσεις (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ)

 

3) 2 εκθέσεις σύνθετων εκτιμήσεων σε φυσική μορφή

 

4) 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο

 

 

Βασικές δεξιότητες

 

·         Αρχές Εκτιμητικής

·         Εφαρμογή Μεθόδων Εκτιμητικής

·         Θεσμικό Πλαίσιο Εκτιμητικής,

·         Εκτιμητικά πρότυπα (Τοπικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή)

·         Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων

 

Γνωστικό Αντικείμενο

 

·         Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων, Πρακτικά Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων

·         Μελέτη και Κατασκευή, Ενέργεια, Περιβάλλον και Προστασία Φυσικών Πόρων, Μεσιτεία

·         Νομοθεσία (σχετική με την ακίνητη περιουσία), Φορολογία (σχετική με την ακίνητη περιουσία), Πολιτική Γης, Δεοντολογία

·         Θεωρία Εκτιμήσεων, Εκτιμητικά πρότυπα

 

Κατάθεση Φακέλου

 

1.   Συμπλήρωση Αίτησης (εις διπλούν)

     α) στο Σ.ΕΚ.Ε.     β) στην PEOPLECERT

 

2.  ‘Έλεγχος συμμόρφωσης

 

α) από την PEOPLECERT (βάσει πίνακα ελέγχου)

-          Αποδεικτικά Εκτιμητικής Εμπειρίας

-          Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

-          Εκθέσεις Εκτιμήσεων (50% σύνθετες)

-          Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

-          Συμπληρωμένη Αίτηση

-          Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών

-          Αποδεικτικά πληρωμής για εξέταστρα

 

β) ο ίδιος έλεγχος γίνεται από το Σ.ΕΚ.Ε. και αν πληρούνται όλες  οι προϋποθέσεις, διαβιβάζονται στην PEOPLECERT.

 

Διαδικασία

 

1.        Γραπτές Εξετάσεις Expert Valuer in Real Estate Property (PEOPLECERT)

2.        Αναγνώριση REV – TEGoVA (Σ.ΕΚ.Ε.)

3.        Επιτήρηση Πιστοποιητικού Expert Valuer in Real Estate Property

4.        Επιτήρηση REV (σε ετήσια βάση)

 

Η αναγνώριση δίδεται για πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια ο εκτιμητής θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία ανανέωσης της αναγνώρισης.

 

Εάν ο εκτιμητής δεν περάσει με επιτυχία τη διαδικασία ανανέωσης, αυτόματα και άμεσα παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Recognised European Valuer», καθώς και του διακριτικού REV.Κατεβάστε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» σε μορφή pdf
 
Κατεβάστε το «Syllabus» σε μορφή pdf

 

 

Διαδικασία VALUER σε REV

 

Διαδικασία Απόκτησης Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV μέσω πιστοποίησης Valuer με τρία χρόνια εμπειρίας

 

 

Tα μέλη τα οποία κατέχουν την πιστοποίηση Valuer In Real Estate Property, θα μπορούν να αποκτήσουν την Επαγγελματική Αναγνώριση REV της TEGoVA, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τριετή (36 μήνες) τεκμηριωμένη εμπειρία στη διενέργεια εκτιμήσεων μετά την απόκτηση του τίτλου Valuer in Real Estate Property.


Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στη διαδικασία είναι:


1.    Κάτοχος Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property της PEOPLECERT σε ισχύ. Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση REV, η επιτήρηση του Πιστοποιητικού Valuer στην PEOPLECERT.

2.    Εκτιμητική εμπειρία μετά την λήψη της ανωτέρω Πιστοποίησης κατ' ελάχιστον τρία έτη (36 μήνες) ημερολογιακά (που να τεκμαίρεται στο διάστημα μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property).

3.    Eίκοσι (20) κατ' ελάχιστον εκθέσεις εκτίμησης τα τελευταία δύο χρόνια εκ των οποίων το 50% σύνθετες (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ). Μπορούν να συμπεριληφθούν και εκτιμήσεις για απλά ακίνητα εφόσον έχουν εκπονηθεί με τουλάχιστον δύο μεθοδολογίες.Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία

1.    Αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.
2.    Αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε. για την απόκτηση της Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV.
3.    Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Valuer της PEOPLECERT (σε ισχύ με ημερομηνία αρχικής έκδοσης προ τριετίας).
4.    Αντίγραφο της κάρτας πιστοποίησης PEOPLECERT (σε ισχύ με ημερομηνία αρχικής έκδοσης προ τριετίας).
5.    Στοιχεία που να αποδεικνύουν την τριετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των εκτιμήσεων (φωτοτυπίες από τιμολόγια για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή βεβαίωση εργοδότη για τους μισθωτούς) στο διάστημα μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property.
6.    Πίνακα με συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τις είκοσι (20) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης το τελευταίο έτος (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.).
7.    Πίνακα με είκοσι (20) εκθέσεις εκτίμησης (εκ των οποίων το 50% σύνθετες) που διενεργήθηκαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια, από τις οποίες δύο (2) σύνθετες σε φυσική μορφή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, υπολογισμών και των υπογραφών σας (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.).
8.    Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε. (εκδίδεται αυτόματα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου στα ταμειακά ενήμερα μέλη).
9.    Καταθετήριο ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 ΕΥΡΩ) για το τέλος TEGoVA και για τη διαχείριση φακέλου υποψηφίου για λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.

•    Alpha Bank Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579
IBAN: GR4601401010101002002228579
•    Εθνική Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού: 080/00696636
IBAN: GR8301100800000008000696636


Έλεγχος Συμμόρφωσης


Ο έλεγχος των αιτήσεων που υποβάλλονται  στο Σ.ΕΚ.Ε. για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο έλεγχος της πληρότητας γίνεται με τη βοήθεια πίνακα ελέγχου, όπου αναφέρονται τα απαραίτητα έγγραφα, ημερομηνία υποβολής και πρόσθετες πληροφορίες που ζητήθηκαν. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το έντυπο της αίτησης  υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. και διαβιβάζεται στην Τριμελή Επιτροπή που θα διεξαγάγει τη διαδικασία των συνεντεύξεων με τους υποψηφίους. Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας.


Σημείωση: Σε περίπτωση απόρριψης του φακέλου, ο Σύλλογος θα επιστρέφει στον υποψήφιο το τέλος TEGoVA και διαχείρισης αρχείου υποψηφίου (150 ΕΥΡΩ).

 


Έγκριση


Στη συνέχεια ο Σ.ΕΚ.Ε.  καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη, προκειμένου να αξιολογήσει την εκτιμητική τους εμπειρία και την ικανότητά τους ως υποψήφιοι  Εκτιμητές REV. Μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης διαπιστώνεται  εάν πληρούνται οι απαιτήσεις επαγγελματικής εμπειρίας, διασφαλίζοντας ότι τα πιο κοινά  ακίνητα (κατοικίες, εμπορικά, βιομηχανικά, γη, κ.λπ.) περιλαμβάνονται στην εν λόγω εμπειρία, καθώς επίσης ελέγχονται οι γνώσεις των υποψηφίων σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS), , τον Κώδικα Δεοντολογίας, τη φύση και την αυθεντικότητα  των παρεχόμενων εκτιμήσεων. Εάν ο υποψήφιος επιτύχει στη συνέντευξη, τότε αποκτά την Επαγγελματική Αναγνώριση του Εκτιμητή REV.Επιτήρηση


Η επιτήρηση πραγματοποιείται από την PEOPLECERT και τον Σ.ΕΚ.Ε. με διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους εκτιμητές που πιστοποιούνται στο σχήμα " Valuer in Real Estate Property". Η διαδικασία επιτήρησης είναι ετήσια και υλοποιείται με την τεκμηρίωση από τον υποψήφιο τόσο της συνεχούς χρήσης γνώσεων / άσκησης του επαγγέλματος όσο και της συνεχούς εξέλιξης (CPDs) στο χώρο της εκτιμητικής και την καταβολή του κόστους επιτήρησης για το Πιστοποιητικό Valuer στην PEOPLECERT (80€) και για την Αναγνώριση REV στον Σ.ΕΚ.Ε. (100€). O Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT ενημερώνει εγκαίρως τα μέλη του, που πρέπει να περάσουν τον έλεγχο της διαδικασίας επιτήρησης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδεδειγμένη συμπλήρωση είκοσι (20) ωρών Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –CPD -  (ετησίως), καθώς και την υποβολή (2) εκτιμήσεων εντός της πενταετίας από την ημερομηνία πιστοποίησής του. Μόνον οι εκτιμητές, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις επιτήρησης, διατηρούν την αναγνώριση "Valuer in Real Estate Property", που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διατήρηση της Επαγγελματικής  Αναγνώρισης του Εκτιμητή (REV).
Διάγραμμα ροής της διαδικασίας
diagram

 

Ετήσια Επιτήρηση & Επαναπιστοποίηση

 

Valuer in Real Estate Property - Valuer in Machinery

 

 

 

Ετήσια Επιτήρηση

 

Η διαδικασία επιτήρησης είναι ετήσια και υλοποιείται με την τεκμηρίωση από τον υποψήφιο τόσο της συνεχούς χρήσης γνώσεων όσο και της συνεχούς εξέλιξης στο χώρο της εκτιμητικής και την καταβολή του κόστους επιτήρησης, όπως αυτό ανακοινώνεται από την PEOPLECERT.

O Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT ενημερώνει εγκαίρως τα μέλη του, που πρέπει να περάσουν τον έλεγχο της διαδικασίας επιτήρησης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδεδειγμένη συμπλήρωση είκοσι (20) ωρών Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ετησίως), καθώς και την υποβολή (2) εκτιμήσεων εντός της πενταετίας από την ημερομηνία πιστοποίησής του.

 

Επαναπιστοποίηση

 

Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα που ακολουθούν με επιτυχία τη διαδικασία της ετήσιας επιτήρησης, στο πέρας της πενταετίας από την αρχική τους πιστοποίηση έχουν το δικαίωμα για επαναπιστοποίηση.

Η επαναπιστοποίηση περιλαμβάνει την υποβολή δύο (2) εκτιμήσεων και προφορική συνέντευξη από Επιτροπή της PEOPLECERT, έχοντας καταβάλει το σχετικό κόστος της εξέτασης επαναπιστοποίησης. Εφόσον η αξιολόγηση των παραπάνω ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναπιστοποιούνται αποκτώντας νέο πιστοποιητικό με επικαιροποιημένη ημερομηνία και Syllabus (σε περίπτωση αναβάθμισης) και εξακολουθούν να παραμένουν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

Σε περίπτωση που κάποιο Πιστοποιημένο Πρόσωπο, στο τέλος της πενταετίας δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία επαναπιστοποίησης, τότε το Πιστοποιητικό του αποσύρεται και δεν ανήκει πλέον στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

 

 

REV - Expert Valuer In Real Estate Property

 


Επαναπιστοποίηση και Ανανέωση Αναγνώρισης REV

 

 

Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα που ακολουθούν με επιτυχία τη διαδικασία της ετήσιας επιτήρησης, στο πέρας της πενταετίας από την αρχική τους πιστοποίηση έχουν το δικαίωμα για επαναπιστοποίηση.

Η επαναπιστοποίηση περιλαμβάνει την υποβολή δύο (2) εκτιμήσεων και προφορική συνέντευξη από Επιτροπή της PEOPLECERT, έχοντας καταβάλει το σχετικό κόστος της εξέτασης επαναπιστοποίησης. Εφόσον η αξιολόγηση των παραπάνω ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναπιστοποιούνται αποκτώντας νέο πιστοποιητικό με επικαιροποιημένη ημερομηνία και Syllabus (σε περίπτωση αναβάθμισης) και εξακολουθούν να παραμένουν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

Σε περίπτωση που κάποιο Πιστοποιημένο Πρόσωπο, στο τέλος της πενταετίας δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία επαναπιστοποίησης, τότε το Πιστοποιητικό του αποσύρεται και δεν ανήκει πλέον στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

Η επιτυχής συμμετοχή στη διαδικασία επαναπιστοποίησης του σχήματος REV συνιστά συγχρόνως και ανανέωση της αναγνώρισης REV από τo Σ.ΕΚ.Ε. και την TEGoVA.

 

 

 

 

 

 

Χρήση Διακριτικών

 

Τίτλος και Διακριτικό

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτόν το τίτλο, καθώς και το διακριτικό REV μετά το όνομά του. Για παράδειγμα: Χριστίνα Φωτοπούλου REV.  Δεν επιτρέπεται η χρήση του τίτλου και του διακριτικού μετά την επαγγελματική του ιδιότητα.Λογότυπο

 

 

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα από την TEGoVA λογότυπα στα επαγγελματικά του έγγραφα (επαγγελματικές κάρτες, είδη αλληλογραφίας κλπ). Η χρήση αυτή θα πρέπει να γίνεται πάντα στη δεξιά παρειά των εγγράφων.

Τα εγκεκριμένα λογότυπα που ισχύουν από το Δεκέμβριο του 2012 είναι τα ακόλουθα:

 

REV Logo neg

 

REV Logo black

 

Σφραγίδα

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα που του χορηγεί ο Σ.ΕΚ.Ε. – ως μέλος της TEGoVA (TMA) – για να σφραγίζει τις εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιεί. Η σφραγίδα τίθεται στο τέλος της έκθεσης σε συνέχεια της υπογραφής του εκτιμητή.

Η εγκεκριμένη σφραγίδα που ισχύει από το Δεκέμβριο του 2012 είναι η ακόλουθη:

 

tegova-stamp     tegova-stamp-v2

 

Διαστάσεις σφραγίδας:  Διάμετρος κύκλου 4 εκατοστά


Η παλαιότερη έκδοση της σφραγίδας , η οποία έχει χορηγηθεί στα αναγνωρισμένα μέλη, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι νεωτέρας.

 

 

Σφραγίδα Valuer

 

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Valuer in Real Estate Property» ή/και «Valuer in Machinery Plant & Equipment» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα που του χορηγεί ο Σ.ΕΚ.Ε. για να σφραγίζει τις εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιεί. Η σφραγίδα τίθεται στο τέλος της έκθεσης σε συνέχεια της υπογραφής του εκτιμητή. Η εγκεκριμένη σφραγίδα που ισχύει από το 2018 είναι η ακόλουθη:

 

 

 

Διαστάσεις σφραγίδας: 8cm x 3cm

 

 

Προσοχή: H Πιστοποίηση Valuer της PEOPLECERT δεν αναγνωρίζεται από την TEGoVA και τα πιστοποιημένα μέλη κατά Valuer δεν μπορούν να κάνουν χρήση των διακριτικών REV.

 

 


Σημαντική Επισήμανση

Τονίζεται ότι η χρήση του τίτλου, διακριτικού, λογότυπου και/ ή σφραγίδας από μη αναγνωρισμένα μέλη, καθώς και η μη συμμόρφωση των αναγνωρισμένων μελών με τους παραπάνω κανόνες,  θα οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά έγγραφα του Σ.ΕΚ.Ε., καθώς και από τη σύμβαση του Συλλόγου με την TEGoVA.

Για διευκρινίσεις επί των ανωτέρω παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Σύλλογο.